Беларуская лацінка

Cyrk vysokich technalohij

A. Lukašaniec

Чытаць гэты тэкст кірыліцай

Pieršy stacyjanarny cyrk u Minsku pačapi ŭzvodzić u 1954 hodzie pad kiraŭnictvam architektara Uladzimira Žukava. Pry zakladcy fundamienta pad centraĺnymi dźviarami zakapali kapsulu z paslańniem, u jakim adznačalasia, što hety chram mastactvaŭ uźviedzieny dzielia ŭpryhožvańnia horada i zadavaĺnieńnia naroda. U 1959 hodzie staličny cyrk rasčyniŭ svaje dźviery.

U 2010 hodzie paślia hrandyjoznaj dvuchhadovaj rekanstrukcyi Bielaruski dziaržaŭny cyrk znoŭ pryniaŭ haściej. Źniešnie architektura budynka kardynaĺna nie źmianilasia: fasad pafarbavali, «apranuli» ŭ hranit cokaĺ i padnožžy kalon. Kupal cyrka abšyli novym pakryćciom. Kalia ŭvachoda ŭ budynak źjaviŭsia fantan, prystupki ŭpryhožyli dekaratyŭnyja skuĺptury.

Adnoŭlieny budynak sustrakaje hliedačoŭ dakladnaj kopijaj interjera 1959 hoda. Stavilasia zadača viarnuć cyrku pieršapačatkovaje abličča piacidziasiatych hadoŭ dvaccataha stahoddzia až da pradmietaŭ mebli, liapnoha dekoru, parćjer, padlohi, dźviarnych ručak. Dzielia hetaha byŭ daśliedavany vialiki plast litaratury, vyvučany staryja archiŭnyja čarciažy, histarihčnyja dakumienty.

Napryklad, šmat uvahi nadadziena ŭznaŭlieńniu śviaciĺniaŭ, jakija ŭjaŭliajuć saboj jarki ŭzor dekaratyŭnaha mastactva. Staryja bronzavyja liustry paślia restaŭracyi zaźziali z novaj silaj. Pa aŭtarskich maliunkach uznoŭliena padloha. Adzinaje adroźnieńnie — nie ŭ bietonie, a ŭ hranicie. U azdobu ścien viarnulasia pazalota, zafarbavanaja ŭ papiarednija hady. Faje ŭpryhožana freskami. Na miescy starych kreslaŭ źjavilisia boĺš kamfortnyja novyja. Pry hetym ich koĺkaść zastalasia raniejšaj — tysiača šeśćsot siemdziesiat.

Asnoŭny cyrkavy budynak madernizavany maksimaĺna.

Vysokatechnalahičny staličny maniež adpaviadaje ŭsim suśvietnym standartam. Jon azdoblieny nieabchodnym śvietlavym, hukavym, techničnym zabieśpiačeńniem, kab stvarać numary liuboha ŭzroŭniu skladanaści. Cyrk abstaliavany čatyrma źmiennymi platformami: kampjutaryzavanaj padlohaj sa śvietlavymi śpiecefiektami, parkietam, na jakim planujuć pravodzić spabornictvy pa spartyŭnych tancach, liadovaj pliacoŭkaj i arenaj dlia pracy z žyviolami. Cyrkavaja arena moža transfarmavacca ŭ basiejn, zdoĺny padymacca i apuskacca.

Pad arenaj zrobliena «kišenia» hlybinioj 11 mietraŭ. Kanstrukcyja, što tam znachodzicca, maje čatyry pavierchi. Na śpiecyjaĺnych pliacoŭkach raźmieščany roznyja dekaracyi, jakija z dapamohaj sučasnych technalohij mohuć mianiać vyhliad areny litaraĺna za piatnaccać — dvaccać chvilin.

Pobač z haloŭnym budynkam cyrka, arena jakoha pryznačana dlia cyrkavych pradstaŭlieńniaŭ, źjaviŭsia siamipaviarchovy dom, zlučany śpiecyjaĺnym pierachodam z haloŭnym. Tut raźmiaścilisia trenirovačnaja arena, roŭnaja pa ploščy haloŭnaj, hrymiornyja, administracyjny korpus i vaĺjery dlia žyviol. U novym budynku jość śpiecyjaĺnaja tancavaĺnaja zala ploščaj trysta kvadratnych mietraŭ, dziakujučy jakoj možna stavić samyja skladanyja numary.

Za miežy asnoŭnaha budynka vyniesiena bilietnaje biuro. Heta infarmacyjny centr ustanovy, dzie možna znajści ŭsie nieabchodnyja źviestki pra cyrkavyja pradstaŭlieńni, artystaŭ, nabyć biliety, u tym liku i eliektronnyja. Na manitorach demanstrujucca reklamnyja roliki biahučych prahram.

Atrymlivać zadavaĺnieńnie ad vystuplieńnia artystaŭ naviedvaĺniki cyrka zmohuć i na śviežym pavietry. Na miescy staroj lieśvicy budzie pabudavany lietni amfiteatr na sto hliedačoŭ.

Takim čynam, hlabaĺnaja rekanstrukcyja cyrka dazvaliaje stvarać spryjaĺnyja dlia tvorčych pošukaŭ umovy pracy. Raspracoŭščyki prajekta šmat pracavali nad hetym — i novyja techničnyja mahčymaści sučasnaha kuĺturna-zabaŭliaĺnaha komplieksu ŭražvajuć. Pry hetym mastackaje azdablieńnie spalučajecca z biaśpiekaj.

Siońnia Bielaruski dziaržaŭny cyrk doryć svajmu ŭdziačnamu hliedaču adčuvańnie radaści, asalody ad ubačanaha čaradziejstva.